Общешкольный родительский комитет

 

Состав обще­школь­но­го роди­тель­ско­го коми­те­та на 2020/2021 учеб­ный год

Класс ФИО

 

1‑А Ого­род­ник Евге­ния Иго­рев­на
1‑Б Ширя­е­ва Оль­га Сер­ге­ев­на
2‑А Буб­но­ва Еле­на Алек­сан­дров­на
2‑Б Мило­ви­до­ва Ири­на Юрьев­на
3‑А Гле­бо­ва Свет­ла­на Пав­лов­на
3‑Б Олен­чук Мария Вла­ди­ми­ров­на
4‑А Коз­ло­ва Ната­лья Вла­ди­ми­ров­на
4‑Б Гориш­няк Вален­ти­на Нико­ла­ев­на
5‑А Воро­но­ва Еле­на Вла­ди­ми­ров­на
5‑Б Рома­нен­ко Ната­лья Нико­ла­ев­на
6‑А Зуб­цо­ва Ната­лья Вла­ди­ми­ров­на
6‑Б Нага­е­ва Эль­ви­ра Таля­тов­на
7‑А Самы­ло­ва Татья­на Геор­ги­ев­на
7‑Б Балю­ко­ва Татья­на Вик­то­ров­на
8 Мир­зо­е­ва Люд­ми­ла Гри­го­рьев­на
9‑А Царе­го­род­це­ва Але­на Лео­ни­дов­на
9‑Б Иван­цо­ва Вален­ти­на Васи­льев­на
10 Про­све­то­ва Окса­на Алек­сан­дров­на
11 Бело­и­ва­но­ва Жан­на Пет­ров­на

 Состав ОРК на 2019/2020 учеб­ный год

Пред­се­да­тель — Король Анто­ни­на Вла­ди­ми­ров­на

Сек­ре­тарь — Дадин­ская Еле­на Вла­ди­ми­ров­на

Пред­се­да­те­ли ОРК клас­сов на 2019/2020 учеб­ный год

1‑А Буб­но­ва Еле­на Алек­сан­дров­на
1‑Б Мило­ви­до­ва Ири­на Юрьев­на
2‑А Пан­фи­ло­ва Яна Сер­ге­ев­на
2‑Б Еро­ха Але­на Вла­ди­ми­ров­на
3‑А Мир­зо­е­ва Люд­ми­ла Гри­го­рьев­на
3‑Б Гориш­няк Вален­ти­на Нико­ла­ев­на
4‑А Эбер­ле Оль­га Вла­ди­ми­ров­на
4‑Б Рома­нен­ко Ната­лья Нико­ла­ев­на
5‑А Зуб­цо­ва Ната­лья Вла­ди­ми­ров­на
5‑Б Нага­е­ва Эль­ви­ра Таля­тов­на
6‑А Самы­ло­ва Татья­на Геор­ги­ев­на
6‑Б Абду­рах­ма­но­ва Сусан­на Русте­мов­на
7 Луц Вик­то­рия Вик­то­ров­на
8‑А Царе­го­род­це­ва Але­на Лео­ни­дов­на
8‑Б Хлы­но­ва Ната­лья Сер­ге­ев­на
9 Нисти­рен­ко Алла Андре­ев­на
10 Касья­но­ва Еле­на Нико­ла­ев­на
11 Эми­но­ва Диля­ра Русте­мов­на

 Соста­вы комис­сий роди­те­лей на 2019/2020 учеб­ный год

Комис­сия по пита­нию: 

Яцен­ко Гали­на Юрьев­на

Кли­пач Еле­на Алек­се­ев­на

Мищен­ко Анна Алек­сан­дров­на

Бара­но­ва Люд­ми­ла Гри­го­рьев­на